Dzisiaj jest: 13.11.2018, imieniny: Arkadii, Krystyna, Stanisławy

Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu internetowego bartoszyce.co
 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 
Postanowienia niniejszego Regulaminu zostały sporządzone w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Polski. Regulamin wraz z
przepisami prawa w sposób wyłączny i wyczerpujący ustanawiają regulacje dotyczące korzystania z Serwisu.
Przedmiotem regulacji niniejszego Regulaminu są m.in:
 
a) rodzaje i zakres usług Serwisu,

b) warunki korzystania przez użytkowników indywidualnych z Serwisu,
 
c) wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem Serwisu,
 
d) prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Użytkowników Serwisu,
 
e) prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis,
 
e) warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie usług Serwisu,
 
d) tryb postępowania reklamacyjnego.
 

Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
Właścicielem i Administratorem Serwisu jest Webkom Solutions.
Serwis internetowy bartoszyce.co udostępnia Użytkownikowi możliwość bezpłatnego (ogłoszenie standardowe) jak i odpłatnego (ogłoszenie
niestandardowe) czasowego zamieszczania ogłoszeń kupna - sprzedaży, wynajmu lub zamiany w określonym czasie (8, 14, 30, 60, 90 dni).
Serwis jest stroną internetową publikującą nie tylko własne treści, ale również informacje i materiały pochodzące od osób trzecich oraz od
instytucji współpracujących z Serwisem. Materiały publikowane na łamach Serwisu mają charakter wyłącznie informacyjny.
  

§ 2
 
DEFINICJE

 
Użyte w Regulaminie sformułowania oznaczają:
 
Abonament - uiszczane przez Użytkownika wynagrodzenie za usługi świadczone przez Administratora.
 
Administrator - Serwis - usługodawca kierujący i nadzorujący działanie Serwisu.
 
Adres e-mail – elektroniczne konto pocztowe służące do wysyłania i odbierania wiadomości e-mail za pośrednictwem Internetu.
 
Cennik – ustalone przez bartoszyce.co opłaty za umieszczanie ogłoszeń w Serwisie. Cennik jest dostępny na stronie głównej serwisu.
 
Cookies – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej
stronie wpisywać nazwy Użytkownika i hasła, tworzenia statystyk oglądalności dla naszych partnerów treściowych i reklamodawców, prezentacji reklam
internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Użytkownika oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed
wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie
służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych
Użytkownika, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.
 
Konto - Prowadzone oraz aktywowane dla Użytkownika przez Administratora dostępne po zalogowaniu się (podaniu loginu oraz hasła) miejsce w Serwisie,
w którym znajdują się wszystkie dane dotyczące Użytkownika, gdzie każdy zarejestrowany Użytkownik może wprowadzić oraz modyfikować swoje dane i inne
elementy związane z zarejestrowaniem w Serwisie.
 
Materiały – teksty, obrazy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do Serwisu za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej i
oznaczone jako mające zostać opublikowane w Serwisie.
 
Nazwa Profilu/Loginu - indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika, wybrana przez Użytkownika podczas rejestracji w Serwisie.
 
Ogłoszenie – udostępnienie miejsca Użytkownikowi na stronie bartoszyce.co umożliwiające przedstawienie swojej oferty.
 
Promocja ogłoszenia – przejawiające się w dwóch formach „Ogłoszenia PREMIUM” oraz „Ogłoszenie PREMIUM PLUS”, faworyzowanie ogłoszeń umieszczanych w
Serwisie w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie.
 
Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług przez bartoszyce.co
 
Rejestracja - procedura zakładania konta.
 
Serwis – usługa polegająca na udostępnieniu danych i umożliwieniu ich wprowadzania, dostępna pod adresem bartoszyce.co
 
Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem.
 
Użytkownik - usługobiorca występujący jako „Użytkownik zarejestrowany” oraz jako „Użytkownik niezarejestrowany”, korzystający z zasobów Serwisu w
zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie, który zawarł umowę o świadczenie usług z Administratorem.
 
Zasoby Serwisu - udostępniane w ramach serwisu, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie materiały.

§ 3
 
REJESTRACJA W SERWISIE. ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY

 
Użytkownikiem Serwisu może zostać osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zapoznała się i
zaakceptowała niniejszy Regulamin.
Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i bezpłatna, wymaga jednak zaakceptowania Regulaminu.
Każda osoba z chwilą rozpoczęcia korzystania z Serwisu zobowiązana jest zapoznać się z treścią Regulaminu.
Każda osoba, która przystępuje do korzystania z niniejszego Serwisu tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
Procedura rejestracji i aktywacji Konta przebiega stopniowo za pośrednictwem stron internetowych Serwisu.
Każda osoba, w celu rejestracji, powinna wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: proponowanego loginu (nazwy profilu), pod którą osoba
rejestrująca zamierza występować w Serwisie, adresu e-mail, hasła oraz potwierdzenia hasła. Ponadto wymagane jest wyrażenie zgody na otrzymywanie
informacji o nowościach w Serwisie oraz akceptacja Regulaminu serwisu.
Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
 
a) zapoznałem się i zaakceptowałem w pełni postanowienia Regulaminu stanowiącego podstawę zawarcia umowy,
b) przystępuję do korzystania z usług Serwisu dobrowolnie,
c) spełniam przewidziane w Regulaminie warunki zostania Użytkownikiem Serwisu,
d) dane zawarte w formularzu rejestracyjnym nie naruszają praw osób trzecich i nie zostały umieszczone bez zgody osób trzecich,
e) wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,
f) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, o których mowa w § 10 niniejszego Regulaminu,
g) wszelkie dane i informacje składające się na Profil przekazuję do Serwisu dobrowolnie,
h) wyrażam zgodę na otrzymywanie wskazanych w formularzu rejestracyjnym informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o
utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu, a także informacji handlowych (reklam oraz nowości) Serwisu i jego
kontrahentów.
i) podane w procesie rejestracji dane są kompletne i rzetelne.
 
Do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, której przedmiotem są usługi świadczone w ramach Serwisu, na warunkach określonych w
Regulaminie, dochodzi:
 
a) w przypadku Użytkowników zarejestrowanych - po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, akceptacji niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na
otrzymywanie nowości z serwisu;
 
b) w przypadku Użytkowników niezarejestrowanych - po wypełnieniu formularza ogłoszenia, akceptacji niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na
otrzymywanie nowości z serwisu.
 
W terminie 7 dni od zawarcia umowy, o którym mowa w § 3 ust. 7 lit. a oraz lit. b niniejszego Regulaminu, Użytkownik może od niej odstąpić bez
podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie.
Umowa o świadczenie usług zawierana jest na czas nieokreślony.
Administrator oraz Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę zawartą na czas nieokreślony. Wypowiedzenie umowy zawartej na czas określony
możliwy jest z 7 dniowy okresem wypowiedzenia.
 

§ 4
 
DZIAŁANIE SERWISU

 
Zarówno Użytkownik zarejestrowany, jak i niezarejestrowany może zamieścić ogłoszenie w Serwisie. Zamieszczenie ogłoszenia polega na wypełnieniu
formularza ogłoszenia umieszczonego w Serwisie.
Zamieszczanie ogłoszenia, ze zdjęciem lub bez, jest bezpłatne. Czas emisji ogłoszenia w Serwisie wynosi 8, 14, 30, 60, 90 dni, według wyboru
Użytkownika.
Użytkownik skorzystać może z promocji ogłoszenia:
 
 a) Ogłoszenie PREMIUM - ukazujące się zawsze na początku kategorii, w której zostało wystawione i obramowane jest ramką w kolorze niebieskim;
 
 b) Ogłoszenie PREMIUM PLUS - ukazujące się rotacyjne na stronie głównej Serwisu oraz zawsze na początku kategorii, w której zostało wystawione i
obramowane jest ramką w kolorze niebieskim.

c) Ogłoszenie WYRÓŻNIONE - ogłoszenie wyświetlane jest na jasno niebieskim tle wyróżniając się na tle zwykłych ogłoszeń na liście wyników kategorii
i podkategorii w której zostało dodane. 
 
Promocja ogłoszenia jest płatna. Płatność dokonywana jest zgodnie z § 5 niniejszego Regulaminu.
Promocja ogłoszenia trwa 14 dni od chwili jej wykupienia.
 
 
 

§ 5
 
PŁATNOŚĆ PROMOCJI OGŁOSZENIA

 
Użytkownik dokonuje płatności promocji ogłoszenia z góry.
Płatność dokonywana jest zgodnie z Cennikiem znajdującym się w formularzu ogłoszenia, który stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
Opłata za zamieszczenie ogłoszenia odbywa się za pomocą sysyemu paypal.com na konto Serwisu.
W przypadku usunięcia Konta użytkownika i/lub ogłoszenia z Serwisu z powodu niedozwolonych działań Użytkownika, o których mowa w § 6 ust. 10
niniejszego Regulaminu, uiszczona kwota za zamieszczenie ogłoszenia niestandardowego (płatnego) nie ulega zwrotowi.
 

§ 6
 
PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
 

Użytkownik jest uprawniony do zamieszczania oraz odtwarzania materiałów, w szczególności ogłoszeń, znajdujących się w Serwisie, które przewidziane
są w niniejszym Regulaminie.
Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać żadnych informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu do celów komercyjnych. Dane kontaktowe
Użytkowników pojawiające się przy ogłoszeniach i aukcjach mogą być wykorzystywane jedynie do celu, w jakim zostały podane - do nawiązania kontaktu z
daną osobą w celu przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a szczególnie ich przetwarzanie, upowszechnianie lub
dystrybucja, jest zabronione.
Zabronione jest przekazywanie do Serwisu wszelkich materiałów, komentarzy, wypowiedzi, itp. zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi
obyczajami, w tym naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste oraz materiałów i przekazów o charakterze
pornograficznym. Zaznacza się, iż treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami Administratora.
Niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu, jego funkcjonalności w każdej płaszczyźnie do innych celów - sprzecznych lub niewłaściwych - niż to
wynika z charakteru i przedmiotu Serwisu. Zabronione jest wprowadzanie do obrotu przedmiotów, którymi obrót jest prawnie zakazany, a w szczególności
pochodzących z przestępstwa.
Zabrania się umieszczania w treści ogłoszeń drobnych, reklamy innych serwisów www poprzez podanie ich nazwy.
Użytkownik korzysta z wszelkich informacji dostępnych w niniejszym Serwisie na własne ryzyko i odpowiedzialność.
Korzystanie z Serwisu podlega ograniczeniom wynikającym z angielskiego prawa oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do
wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.
Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie straty i szkody powstałe na skutek jego zawinionych działań lub zaniechań oraz zaspokoić roszczenia osób
trzecich, także dochodzone przed sądem, skierowane przeciw Administratorowi, a związane z jego zachowaniem niezgodnym z niniejszym Regulaminem lub w
inny sposób zabronionym bądź wyrządzającym komukolwiek szkodę bądź krzywdę. Tylko zarejestrowany Użytkownik może w pełni korzystać z usług, jakie
świadczy Serwis.
Użytkownik oświadcza, iż posiada odpowiednie zgody i uprawnienia do materiałów umieszczonych w Serwisie. Administrator ma prawo uzależnić
świadczenie swoich usług i korzystanie z Serwisu przez Użytkownika od uprzedniego uprawdopodobnienia przez niego legalności umieszczanych
materiałów.
Konto użytkownika oraz ogłoszenie może zostać usunięte z Serwisu, gdy Użytkownik podejmuje działania na niekorzyść Administratora lub narusza
postanowienia Regulaminu, a w szczególności korzysta z Serwisu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem.
Konto użytkownika oraz ogłoszenie może zostać usunięte z Serwisu bez podawania przyczyn ze strony Administratora, gdy Administrator uzna to za
konieczne.
Usunięcie konta Użytkownika oraz ogłoszenia z Serwisu jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy między Administratorem a Użytkownikiem.
Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z Konta.
 
 

§ 7
 
PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA

 
Administrator zastrzega sobie prawo do: redagowania, skracania bądź usuwania materiałów, ogłoszeń i treści o charakterze bezprawnym, wulgarnych,
obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego.
Administrator oświadcza, że materiały, ogłoszenia i informacje składające się na zasoby Serwisu, są zbierane i redagowane z należytą starannością, w
celu zapewnienia rzetelności, aktualności i kompletności przygotowywanego Serwisu, jednak materiały te nie mogą być przedmiotem jakiejkolwiek
odpowiedzialności Administratora. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych w Serwisie treści, za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika,
informacji uzyskanych za jego pośrednictwem, a w szczególności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje publikowane w serwisie.
Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania w treści ogłoszenia przez Użytkownika, nieprawdziwych czy
niepełnych danych, czy zapewnieniu o właściwościach, których rzecz nie posiada, jak również za skutki realizacji transakcji, które mogą być zawarte
na podstawie ogłoszeń zamieszczonych w Serwisie, a także za nie dojście do skutku tychże transakcji.
Na Administratorze nie spoczywa odpowiedzialność za działania osób trzecich, jak również za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu
komputerowego użytkownika, bądź jego zasobów danych, w trakcie lub w związku z korzystaniem z zasobów Serwisu. Administrator nie ponosi również
odpowiedzialności za skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła Użytkownika.
Administrator zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości niniejszego Serwisu w każdym
czasie bez konieczności wcześniejszego powiadomienia Użytkowników.
 
  

§ 8
 
OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z SERWISU
 

 Administrator dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez
jakichkolwiek zakłóceń.
Administrator zastrzega, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne awarie oraz przerwy techniczne w działaniu Serwisu, a w szczególności
za ewentualną utratę przechowywanych w nim danych. Ich częstotliwość oraz czas trwania uzależniony jest od potrzeb technicznych.
Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu
usług Serwisu.
Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego wyłączenia działania Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub
przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
 
 

 § 9
 
REKLAMA W SERWISIE

 
Serwis udostępnia miejsce na płatną reklamę innych podmiotów m.in. w formie linków tekstowych i banerów graficznych do zewnętrznych serwisów
internetowych.
Serwis nie ponosi odpowiedzialności za dostawę oraz jakość jakichkolwiek towarów bądź usług sprzedawanych albo reklamowanych za pośrednictwem lub na
stronach Serwisu, ponieważ ich sprzedawcą albo usługodawcą jest inny podmiot. Serwis nie kontroluje ani nie ponosi odpowiedzialności za treści
pojawiające się na stronach reklamodawców. Podmiotem odpowiedzialnym za relacje Użytkownika związane z nim jest każdorazowo podmiot wskazany na
stronach danego zewnętrznego serwisu internetowego, a wszelkie roszczenia Użytkownik może kierować wyłącznie wobec niego.
 
 

§ 10
 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 

Administrator zbiera tylko te dane, które są konieczne do należytego świadczenia oferowanych przez Administratora i Serwis usług.
Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność z prawdą danych zawartych w formularzu rejestracyjnym. Rejestracja Użytkownika w Serwisie jest
równoznaczna z wyrażeniem zgody na umieszczenie i przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Administratora.
Baza danych osobowych Użytkowników oraz informacji podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób
nieupoważnionych.
Administratorem danych osobowych jest Administrator Serwisu, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami.
Administrator Serwisu dba o zachowanie prywatności i anonimowości Użytkowników oraz zapewnienie im oraz powierzanym danym bezpieczeństwa. Serwis
wykorzystuje informacje o Użytkownikach wyłącznie w celu: zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług, informowania Użytkowników o
zmianach w Serwisie, informowania o ofertach bądź możliwościach promocyjnych, monitorowania naruszeń prawa lub niniejszego Regulaminu.
Administrator nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników do Serwisu lub informacji o Użytkownikach
udostępnianych innym Użytkownikom. Administrator zaznacza, iż nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.
Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o
Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu
wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych
i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.
Administrator zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo
wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania i żądania ich usunięcia.
Skorzystanie z prawa domagania się usunięcia danych z systemu Serwisu jest dokonywane na podstawie przesłania do Administratora danych pocztą
elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika.
Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Serwisu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Użytkownika z Serwisu oraz wypowiedzeniem
umowy.
Wraz z usunięciem konta Administrator usunie dane Użytkownika na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania jakichkolwiek danych
osobowych Użytkownika. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania użytkownika po
usunięciu konta na potrzeby Policji i innych podobnych organów.
 
 

§ 11
 
WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU
 

Techniczne warunki korzystania z Serwisu, mają znaczenie dla poprawności funkcjonowania Serwisu, jego prawidłowego wyglądu w przeglądarce
internetowej stosowanej przez Użytkownika, a także dla bezpieczeństwa danych Użytkownika zapisanych na jego aktywnym koncie.
Działania Użytkownika podejmowane niezgodnie z warunkami użytkowania w sposób umyślny lub nieumyślny podejmowane są na wyłączną odpowiedzialność
Użytkownika.
Do korzystania z usług Serwisu oraz jego zasobów niezbędny jest: komputer, połączenie z siecią internetową, dowolna przeglądarka internetowa
(obsługująca cookies, JavaScript oraz aplety Javy i pliki flash), posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail) oraz inne
oprogramowanie wymagane do skutecznego działania Serwisu. Za prawidłowość i konfigurację powyższych zasobów odpowiedzialny jest Użytkownik we
własnym zakresie.
Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Administratora na jego komputerze plików „cookies” w celu utrzymania sesji Użytkownika (po
zalogowaniu).
 
 

 § 12
 
REKLAMACJE

 
Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłaszanie dysfunkcji Administratorowi.
Reklamacje rozpatruje Administrator.
Reklamacja składana przez Użytkownika, w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług, powinna określać:
 
a) oznaczenie Użytkownika, w sposób umożliwiający jego identyfikację,
 
b) przedmiot reklamacji,
 
c) okoliczności uzasadniające reklamację.
 
 
 Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.
Reklamacja powinna zostać przesłana na adres elektroniczny Administratora: kontakt@bartoszyce.co, najpóźniej w terminie 7 dni od daty zakończenia
emisji ogłoszenia.
Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez Administratora w terminie nie dłuższym niż 30 dni od zgłoszenia reklamacji, jednak
Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu,
niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych Użytkownikom na bieżąco na łamach Serwisu lub bezpośrednio przez Administratora.
 
  

§ 13
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 
Regulamin pełni rolę ogólnych warunków umowy o świadczenie usług droga elektroniczną.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy prawne na terenie Polski.
Regulamin oraz Cennik obowiązują od chwili ogłoszenia, przez które rozumie się zamieszczane pełnej treści Regulaminu na stronie www i wiąże w tej
wersji do dnia jego zmiany lub odwołania.
Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w obrębie niniejszego Regulaminu oraz Cennika w dowolnym czasie, bez podania przyczyny.
Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie www i wchodzą w życie 7 dni po ogłoszeniu.
Doręczenie użytkownikom odbywać się będzie poprzez umieszczenie Regulaminu oraz Cennika na stronie www lub dostarczeniu na wskazany podczas
rejestracji adres poczty elektronicznej.
Warunkiem dalszego korzystania z Serwisu jest zaakceptowanie Regulaminu oraz Cennika w całości wraz z wprowadzonym zmianami. W przypadku odmowy
akceptacji nowego Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest powiadomić o tym Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Użytkownik ma możliwość odstąpienia od akceptacji nowego Regulaminu oraz Cennika w terminie 7 dni od jego ogłoszenia. Brak akceptacji nowego
Regulaminu jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy. Przez okres wypowiedzenia, w stosunku do tego Użytkownika, zastosowanie będą miały przepisy
Regulaminu oraz Cennika sprzed nowelizacji.
Wszelkie ewentualne spory związane ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i funkcjonowaniem niniejszego Serwisu rozstrzygają sądy powszechne
miejscowo właściwe ze względu na siedzibę Administratora.
W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego
postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.
Akceptacja niniejszego regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przesyłanie za pośrednictwem e-mail przez Serwis
informacji handlowej w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.